fbpx

Vilkår

Vilkår
Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av
varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven,
forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene
gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på  www.lovdata.no.  Vilkårene
i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men
oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.
Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukerombudet. For en bedre forståelse av
disse salgsbetingelsene, se Forbrukerombudets egne nettsider.

1. AVTALEN
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt
særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er
avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer
mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. PARTENE
Selger er MADE WITH HART AS, Kirkegata 3, 4006 Stavanger , post@mwhstore.com, +47
44360241, Org. nr: NO 919 384 700, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som
kjøper/kjøperen.

3. PRIS
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen
inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke
har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. AVTALEINNGÅELSE
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra
selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part
innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. BETALINGEN
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til
kjøperen.Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren
reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen
sendes.Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen.
Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.Kjøpere under
18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. LEVERING
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.Hvis ikke
leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten
unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos
kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. RISIKOEN FOR VARENE
Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i
tråd med punkt 6.

8. ANGRERETT
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til
angrerettloven.Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra
fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en
lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.Angrefristen anses
overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at
angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-
post eller brev).Angrefristen begynner å løpe:
 Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er
 Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer,
løper fristen fra dagen etter første forsendelse er
 Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er
Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger
ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert
angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og
fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i
løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen
mottok opplysningene.Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten
unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker
de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har
unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr

for kjøperens bruk av angreretten.Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for
å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving
eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig
for eventuell redusert verdi på varen.Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til
kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens
beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har
mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt
tilbake.

9. FORSINKELSE OG MANGLENDE LEVERING – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom
partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold
til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen
tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.Ved krav om
misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).
Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve
oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom
oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig
misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen
rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse
om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.
Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til
å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen
tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis
selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende
for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at
leveringstidspunktet er avgjørende.Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt
eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om
heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.
Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid
ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som
ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet
følgene av.

10. MANGEL VED VAREN – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget
eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg
mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble
oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok
varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er
reklamasjonsfristen fem år.Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller
forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6
etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering,
kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.Reklamasjon til
selgeren bør skje skriftlig.
Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger
kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller
volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid.
Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.
Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette
innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i
mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i
stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.
Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke
er uvesentlig.

11. SEØGERENS RETTIGHETER VED KJØPERENS MISLIGHOLD
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og
dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i
forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av
avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter
omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr
ved uavhentede varer.
Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert,
taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet
vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele

kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen
ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.
Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av
kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter
forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.
Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr.
Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et
slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

12. GARANTI
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen
allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i
kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. PERSONOPPLYSNINGER
Personvernerklæring for MADE WITH HART AS

Behandlingsansvarlig
Mathias Made Wijk er på vegne av Made with Hart AS behandlingsansvarlig for selskapets
behandling av personopplysninger.
Personopplysninger som lagres
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;Navn, kjønn, bursdagsdato, adresse,
telefonnummer og e-postadresse og passord for innlogging på vår nettside,
www.madewithhart.no Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk på vår nettbutikk og skjorte/dress mål
til våre målsømprodukter i våre ordresystem.
Formål med behandlingen
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med
deg.Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i
forbindelse med ditt kjøp via e-post og SMSVi benytter kjøpshistorikk og adferdsmønster på
nettsiden til å kunne gi anbefalinger og reklame som er tilpasset hver enkelt bruker.
Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen.
Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).Der du har
samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i
forbindelse med ditt kjøp via e-post og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er
personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon
fra oss.Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi
anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen
er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik
bruk.
Innhenting av personopplysninger
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på vår nettside, www.madewithhart.no i
forbindelse med ditt kjøp. Vi lagrer også de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i
forbindelse med ditt kjøp i en av våre fysiske butikker, disse lagres i Front Systems, som er
MADE WITH HART sitt kassesystem.Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre
nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk
kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler
(cookies).
Utlevering av opplysninger til tredjeparter
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til vår
samarbeidspartner, Bring Norge AS og DHL , som er våre transportører. Opplysninger som
deles er da navn, adresse, e-post og telefon nummer. Dette gjelder hvis du handler i
nettbutikken vår.Vi vil forøvrig ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere
personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.
Sletting av personopplysninger
Kjøpshistorikk fra dine kjøp vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive
kunderegister i 1 år.Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i
inntil 5 år, i henhold til lovens krav.Du kan når som helst trykke STOPP ved mottak av sms,
eller «avfølg/unsuscribe» ved mottak av mail. Du vil da filtreres bort fra våre registre og vil
ikke motta ytterligere henvendelser.
Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende
forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne
personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.Det kan klages til
Datatilsynet på behandling i strid med reglene.
Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.
Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig
til følgende adresser: post@mwhstore.com

14. KONFLIKLØSNING
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse
eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med
Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500
eller  www.forbrukerradet.no.
TERMS & CONDITIONS – WELL DRESSED. WELL
SERVED.
We are MADE WITH HART AS, a company registered in Norway under company number
919 384 700 and with our registered office at Kirkegata 3, 4006 Stavanger. We operate the
website www.madewithhart.no Product prices are in NOK and taxes and duties are inclusive
in the amount of 25% if you are a Norwegian resident. The merchandise can be collected in
store or delivered by mail. With delivery by mail there will be postal charges. Otherwise we
have no other fees.Note that any amount is only bookable to begin with. Your account will be
charged when we complete the order.MADE WITH HART AS is responsible for all card
transactions made through our website. Persons under the age of 18 must have permission to
shop on www.madewithhart.no.

DELIVERY TERMS
Your purchase will be charged when the ordered items are sent from us. Estimated delivery
time is normally 1-3 days. In periods of high demand longer delivery is to be expected. The
packages are shipped by Post or Bring and we offer low shipping prices on a regular basis,
100 NOK.Please note that international costumers in some cases might be subjected to
customs or imported taxes when ordering from MADE WITH HART. Please check with your
local customs office for your local rules and regulations. You can track your package with the
tracking number from the confirmation mail on www.posten.no or DHL.com If you chose to
collect in store you will receive confirmation by mail when the order is ready for pickup in
selected store.Be aware of typos and that some colours can be perceived differently in reality.
Fault in the electronic inventory may occur and items that appear available can be out of
stock. In such cases, orders will be annulled as quickly as possible so no charges will be made
to your credit card. Note that these are transactions managed by Paypal and Stripe and that it
can take up to 3-10 business days before the reservation is released.

CUSTOMS OR IMPORT CHARGES
Please note that MADE WITH HART AS has no control over any customs or import duties
that could be levied on international shipments. When the package reaches its destination, the
recipient of the goods is responsible for the payment of duties and taxes.

RETURN & COMPLAINTS
We guarantee to refund any items you are not completely happy with, if you return it to us in
saleable condition, within 14 days from delivery. Please remember that the original tag must
be attached. The return form is shipped with the ordered items and further information about
cancellation rights can be read there.

THE RETURN ADDRESS
MADE WITH HART AS
Kirkegata 3
4006 Stavanger
NORWAY
Upon return of items the money will be transferred back to the credit card used to make the
purchase. This is a transaction that is managed by Nets and Stripe and can take up to 7-10
business days.If the items have defects or deficiencies, please notify us as soon as they are
discovered. They will be treated under consumer law. We prefer that you contact us by email.
We cover postage fees if the items are damaged.

QUESTIONS? Contact us on post@mwhstore.com
Have a good day!